Werkgroep Bewonersbelangen

Notulen werkgroep bewonersbelangen Goes-West 18 Mei 2015

Notulen vergadering Bewonersbelangen Goes West 18 mei 2015

Aanwezig: Nel, Janny, Hans, Nicole, Ina.

1 Opening: Hans opent de vergadering

2   Mededelingen: indien mogelijk vergaderen we voortaan in de Paerdestal. Als deze bezet is kunnen we uitwijken naar het wijkgebouw.

3 Notulen vorige vergadering:

Bezoek moskee. Dit wordt doorgeschoven tot na de vakantie. De moskee wordt nu nog verbouwd, dit wordt eind juli afgerond. Daarna kunnen we op bezoek. Misschien de 2e helft van september? Nel gaat dit regelen met Miloud.

Kunstbank. Dit project loopt nog niet goed. Er is steeds miscommunicatie met mevr. Osté. Nicole kreeg per abuis de financiële gegevens van Goes Oost toegestuurd. De gegevens van Goes west zijn nog niet gearriveerd. Nicole gaat nog een keer contact opnemen met de gemeente. Er is ook nog geen locatie om aan de bank te werken. Suggestie is de oude rode kruisruimte aan de Edisonstraat. Er moet ook nog een ontwerp gemaakt worden. Misschien zijn er kunstenaars in de wijk die hieraan willen meehelpen?

Rommel bij de voedselbank. Misschien kunnen we 8 juni (bewonersoverleg) vragen of er gegadigden zijn om het terrein te onderhouden. Er is in de Evertsenstraat ook iemand die vrijwilligers zoekt om zijn te grote tuin te onderhouden.

4 In en uitgaande post. Geen uitgaande post.

Inkomend, uitnodiging voor de zomerschouw Goes-west.

5 Berichten uit de wijk:

schommel zuidwester. Voor de 4e keer is het overleg met de gemeente afgezegd. De schommel staat er nog steeds met het bouwhek er omheen

Het is gevaarlijk voor "gewone" kinderen. De zuidwester heeft de schommel op openbare grond gezet. Kinderen klimmen nu op het hek. Jassen gaan kapot en er komen hierover klachten van ouders. Een aantal jaren geleden is de speeltuin weggehaald omdat de zuidwester gebouwd ging worden. We zouden hiervoor een volwaardige speeltuin terugkrijgen. De huidige speeltuin is niet volwaardig. De gemeente wil wel helpen maar er is niet genoeg budget, geopperd is om het wijkbudget hieraan te besteden. Maar de regel is dat het wijkbudget niet aan speeltoestellen besteed mag worden.

De erfscheiding klooster. De bewoners van het klooster reageren niet op mailberichten. Bij telefonisch contact krijgt men alleen een medewerker te spreken. En wanneer men aanbelt wordt men te woord gestaan door de intercom. De bewoner van het klooster wil alle eisen van de buurtbewoners per brief ontvangen. De buurtbewoners zijn bereid te helpen in gesprek te gaan. Als dit niets oplevert kan buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Die kan verder eventuele juridische stappen ondernemen.

De wijkagent is niet meer zo actief als in het begin. Onbekend hoe dat komt. Misschien heeft ze het te druk. Haar werkgebied is enorm groot.

Puntjes bewonersoverleg Janny heeft nog wat puntjes om mee te nemen naar het bewonersoverleg, nl. Bij de speelkooi aan de kant van de Witte de Witstraat zit aan de straatkant geen vangnet. Kan dit dichtgemaakt worden, de bal vliegt vaak over het hek en de kinderen rennen dan de straat op.

Notitie: kunnen er bij de speelkooien bordjes tegen de hondenpoep worden geplaatst is het mogelijk dat er een prullenbak en een blikvanger bijkomt op het terrein van de speelkooien. De prullenbakken zitten regelmatig vol. Het wordt dan snel een bende.

Zwerfvuil bij het stadskantoor. Nel gaf het door via de gemeenteapp. Er werd snel gereageerd. gekeken wordt of er een prullenbak geplaatst gaat worden.

Wijkschouw. Nel geeft de datum van de wijkschouw nog door.

6 Bewonersavond: Gaat gehouden worden op woensdag 15 of 23 september. Gesproken gaat worden over veranderingen in de zorg en in de wijk.

Locatie wordt de Tweern of het wijkgebouw. Eerst overleg met de familie Geijs. Bedoeling is dat wij het mee organiseren, maar er is een vast programma vanuit de gemeente. Kosten , zelfs koffie en thee, zijn voor de gemeente.

7 Rondvraag: Nicole vraagt of het nodig is om elke maand te vergaderen, nu er zo weinig gebeurd in de wijk? De meesten van ons vinden elke maand prettig, het kan dan een kortere vergadering worden.

Datum volgende vergadering: 15 juni 2015

Sluiting: Hans sluit de vergadering.